همکار فایل

مقاله ای پیرامون شخصیت و دلایل اعدام حسنک وزیر

مقاله ای پیرامون شخصیت و دلایل اعدام حسنک وزیر

تعدادصفحات:18
فرمت word (قابل ویرایش)

حسنک وزیر
حسن بن محمد میکالی شناخته شده به حسنک وزیر ، آخرین وزیر سلطان محمود غزنوی بود که به دستور مسعود غزنوی و به فتوای خلیفه ی بغداد ، تحت عنوان قرمطی یا اسماعیلی به دار آویخته شد.
امیر حسنک پسر میکال از خاندان دیواشتیج شاهزاده ی سعدی بوده. افرادی از این خاندان (میکالیان نیشابور) در سده ی چهارم ، در دربار سامانیان در خراسان ، از مقامات دیوانی و روسای نیشابور بودند و برخی دیگر از ایشان ادیبانی نام آور شدند.

خرید