همکار فایل

بررسی و تحلیل سیستم سوپاپ زمانبندی متغیر در موتور

به صورت word  میباشد. آماده جهت ارائه و تحویل


تعدادصفحات:130
فرمت word (قابل ویرایش)

تاریخچه بررسی پدیده های سوپاپ بر کارکرد موتور

   اولین بار در سال 1969 یک برنامه شبیه سازی کامپیوتری از مدل ریاضی موتور تک سیلندر جهت برآورد زمان مناسب بسته شدن سوپاپ ورودی مورد استفاده قرار گرفت معیار بررسی عملکرد موتور  در این مدل میزان بازده حجمی هوای ورودی به داخل سیلندر در انتها ی مرحله پر کردن سیلندر (زمان بسته شدن سوپاپ ورودی )در نظر گرفته شده است و فرضیاتی برای تحلیل راحت تر مدل ریاضی صورت گرفته که موجب کاهش تطابق نتایج شبیه سا زی با موتور واقعی است برای نمونه سیال گردشی موتور هوا در نظر گرفته شده و از اثرات ناشی از وجود سوخت در هوای ورودی و نیز اثرات گازهای خروجی از اگزوز چشم پوشی شده است.

فهرست مطالب
مقدمه  5
تاریخچه بررسی پدیده های سوپاپ بر کارکرد موتور    10
فصل اول :پدیده های زمان بندی سوپاپ    13
1-1 زمان باز شدن سوپاپ ورودی (IVO)    13
2-1 زمان بسته شدن سوپاپ ورودی (IVC)    14
3-1 زمان بسته شدن سوپاپ خروجی (EVC)    15
4-1 زمان باز شدن سوپاپ خروجی(EVO)    16
فصل دوم: سازوکار های زمان بندی متغیر سوپاپ    18
1-2 سیستم های زمان بندی متغیر سوپاپ    18
1-1-2 سیستم نوع پره ای    20
1-1-1-2 عملکرد سیستم نوع پره ای    21
2-1-1-2 آوانس تایمینگ سوپاپ    22
3-1-1-2 ریتارد تایمینگ سوپاپ    23
4-1-1-2 عملکرد در حالت خنثی(تایمینگ سوپاپ در حا لت میانی)    24
5-1-1-2 عملگر VVT    24
5-1-1-2 مزایای سیستم پره ای    25
2-1-2 مکانیزم منحصر به فرد  شرکت روور    27
2-1-3 سيستم زمان بندي كاملاً متغير (Fully Variable Valve Train)يا سيستم زمان بندي بدون بادامك (camless)    29
2-2 لیفت (lift)متغیر سوپاپ    30
1-2-2 سیستم اتومبیل فراری با مقطع تغيير زاويه بادامك    31
2-2-2 سيستم تعويض بادامک تویوتا    31
1-2-2-2 طرزکار سيستم تعويض بادامک    32
2-2-2-2 مزيت اين سيستم    35
3-2-2-2 معايب سيستم    35
3-2-2 سازو کار لیفت متغییر سوپاپ شرکت هوندا    35
1-3-2-2 در موتورهای با يك ميل بادامک SOHC    38
2-3-2-2 در موتورهاي با يك ميل بادامك SOHC-E    39
3-3-2-2 در موتور های سه مرحله ای ۳-Stage    39
4-2-2  سيستم كنترل هوشمند حركت سوپاپها i-VTEC    41
5-2-2 سازو کار لیفت متغییر سوپاپ شرکت ميتسوبيشي    42
6-2-2 مقایسه عملکرد سوپاپ در دو مدل لیفت متغییر و زمان بندی متغییر    44
فصل سوم : سامانه زبمپ موتور ملی    45
1-3 معرفي اجزاء عملگر سامانه زبمپ موتورملي و شير تنظيم آن    45
2-3 علل ايجاد سبک سازي وتعادل در قطعه    55
3-3 معرفي شيرتنظيم روغني و قطعات آن    55
4-3 معرفي قطعات شير روغني    56
5-3 توان مصرفی سامانه    59
1-5-3 توان مصرفي شير روغني    59
2-5-3 توان مصرفي ناشي از افزايش وزن برروي ميل بادامک    60
6-3 پاسخ گذراي سامانه زبمپ (Response)    60
فصل چهارم : راهبرد سامانه زبمپ و اثر آن برمشخصه هاي موتور    62
1-4 معرفي جداول زواياي  انتخابي سامانه زبمپ    62
2-4 راهبرد سامانه زبمپ و اثرآن برمشخصه هاي موتور    63
1-2-4 دور کند    63
2-2-4 دور متوسط    63
3-2-4  دور تند    64
3-4 مقايسه بازگرداني داخلي و  خارجي دود    65
1-3-4 مزاياي بازگرداني خارجي برداخلي    65
2-3-4 مزاياي بازگرداني داخلي برخارجي    65
4-4 تغييرات زواياي گشودگي با تغيير بار    66
1-4-4 دورکند    66
2-4-4 دور متوسط    66
5-4 مقايسه زواياي گشودگي گاز و بنزين    67
فصل پنجم : نقد و بررسي سامانه زبمپ    69
1-5 مزایای سامانه زبمپ    69
2-5 معايب سامانه زبمپ71
منابع و مآخذ   


خرید