همکار فایل

بررسی آنالیز روغن در مراقبت ماشین ها (cv)

به صورت word میباشد و آماده جهت تحویل و ارائه

تعدادصفحات:53
فرمت word (قابل ویرایش)

روش آناليز روغن
يك روان كننده را مي توان در حد ديگر اجزاء يك دستگاه مكانيكي مورد ارزيابي قرار داد چرا كه در طي دوره كار وظايف مهمي را به عهده دارد.
با آزمايش نمونه روغن گرفته شده از ماشين اندازه گيري قابليت روان كننده براي انجام وظايف اصلي آن ممكن گشته و همچنين اطلاعات وسيعي راجع به كار و شرايط سلامتي ماشين بدست مي آيد.
تكنيكهاي آناليز روغن مي تواند به عنوان روشهاي مفيدي براي نظارت و كنترل ماشين آلات صنعتي عمراني حمل و نقل و نظامي مورد استفاده واقع شوند .
در واقع به دليل اينكه روغن در تماس دائم با سطوح قطعات مختلف سيستم قراردارد بنابراين با نمونه گيري مي توان اطلاعات درون سيستم را به خارج از آن منتقل و در اختيار تشكيلات كنترلي و نظارتي ماشين آلات قرار دارد .


مقدمه
فصل 1- استراتژي نگهداري و تعميرات
1-1- تعميرات بعد از خرابي
1-2- تعميرات پيشگيرانه منظم
1-3- نگهداري و تعميرات برپايه مراقبت وضعيت
1-4- برنامه «مراقبت وضعيت » ماشين آلات در سازمانهاي بزرگ
1-5- محورهاي برنامه مراقبت وضعيت ماشين آلات
1-5-1- اقتصادي
1-5-2- ايمني
1-5-3- امنيتي
فصل 2- روش آناليز روغن
2-1- آناليز روغن يك راه حل
فصل 3- اطلاعات استخراجي از نمونه
3-1- راجع به خود روغن
3-1-1- مواد افزودني
3-1-2- زيانهاي عدم وجود خاصيت قليائي در روغن
3-1-3- گرانروي (ويسكوزيته ) و زيانهاي ناشي از عدم وجود گرانروي مناسب
3-1-4- آلودگي
3-1-5- زيانهاي ناشي از وجود آب
3-2- راجع به ماشين
فصل 4- دلايل حياتي براي آناليز روغن
4-1- كنترل مطمئن فرآيند پيش اقدام
4-1-1- سلامتي و تميزي روانكار را قبل از انبار نمودن كنترل نمائيد
4-1-2- سلامتي و تميزي روانكار را در انبار كنترل نمائيد
4-1-3- تشخيص سريع فيلترهاي معيوب
4-1-4- تأئيد محفوظ بودن آببندي ها (Seals) و هواكش ها از آلودگي ها
4-1-5- تأييد سالم بودن روغنها
4-1-6- اطمينان از اينكه روغن صحيح در سيستم مورد استفاده قرار گرفته است
4-1-7- تأئيد تميزي
4-2- روشهاي نگهداري و تعميرات
فصل 5- نمونه گيري
5-1- وسايل و تجهيزات نمونه گيري
5-2- دستورالعمل نمونه گيري
5-2-1- نحوه نمونه گيري از موتور
5-2-2- نحوه نمونه گيري روغن هيدروليك
5-3- سيليس چيست ؟
5-4- آناليز ذرات فرسايشي
5-4-1- اسپكتروسكوپ تابشي (Emission Spectroscope)
5-4-2- تكنيك PQ (Particle Quantifier Technique)
5-4-3- فروگرافي مشاهداتي (Analytical Ferroography)
5-5- دسته بندي كلي عناصر
فصل 6- بررسي نقاط فرسايشي قسمتهاي مختلف انواع ماشين آلات
6-1- موتورها
6-2- نحوه فرسايش
فصل 7- دست آوردهاي مديريتي و اقتصادي طرح
7-1- كنترل كيفيت و صحت سرويسها
7-2- افزايش كاركرد روغن
7-3- پيش بيني تعميرات
منابع

خرید