همکار فایل

پرسشنامه خود کارآمدی ایوانز

پرسشنامهء خود بیمار انگاری


تعداد سوالات:  36
فرمت فایل : ورد

آیا خود  را بیمار می انگارید؟
بدن انسان سیستم پیچیده ای است که صرفاً باتکیه بر مکانیزم دفاعی ماهرانۀ خود در جهانی متخاصم به حیات ادامه می دهد ، وظیفۀ اصلی آن جلوگیری از ورود و تهاجم ارگانیسم های خارجی به درون بدن است که موجب بیماری و آسیب های بافتی می شوند. اما هیچ سیستمی ، کامل و بی نقص نیست و همۀ ما در طول زندگی خود گاهی اوقات دچار نوعی بیماری می شویم. علاوه بر این مقاومت افراد در برابر بیماری ها متفاوت است که این امر به وراثت ژنتیکی آنان بستگی دارد.

روایی و پایایی:
ضريب پايايي پرسش نامه ی مذکور در پژوهش حاضر بر اساس آلفاي کرونباخ 89/0 محاسبه شده است. به علاوه همبستگي بالاي پرسش نامه با ساير آزمـــون هاي سنـــجش خودبيمارانگاري مانند خرده  مقياس خودبيمارانگاري پرسشنامه ی شخصیت چند وجهی مینسوتا (MMPI) و چک  لیست علامتی 90 سئوالی(SCL-90) بيانگر اعتبار مناسب آن می باشد.

خرید