همکار فایل

نور طبیعی در معماری

در این مبحث ابتدا به اهداف کاربرد روشنائی روز و دستورالعمل های نور پردازی و فاکتور های شکل دهنده  و ابزار کنترل کننده نور می پردازیم و در ادامه به چگونگی استفاده از نور در مکان های مهم و نمونه های گوناگون آن در جهان می پردازیم ودر ادامه با توجه به اینکه در معماری سنتی ایران در کلیه مکان های عمومی و خصوصی نور پردازی طبیعی  نقش بسزایی داشته و دارد هرکدام از این مکان ها مثل مساجد   , مدارس , خانه های مسکونی , حمام ها , کاروانسرا ها , بازار و  ….  و با توجه به اقلیم های متفاوت خود یک پروژه تحقیقاتی بزرگ میتواند باشد

خرید