همکار فایل

روشهاي تنظيم بودجهروشهاي تنظيم بودجه

بودجه دو طرف دارد : درآمد و هزينه . هر يك از اين دو طرف بايد با دقت بسيار و صحت هر چه بيشتر سنجيده شوند ؛ زيرا برآورد ارقامي كه پايه و اساس منطقي نداشته باشد نه تنها مفيد نيست ، بلكه مي تواند زيانبار نيز باشد .

چون بودجه نوعي برنامه است و بودجه نويسي نيز نوعي برنامه ريزي ، تا حد امكان بايد اين برنامه را استواري بخشيد ؛ از اين رو براي پيش بيني در درآمدها و برآورد هزينه ها روشهاي مختلفي ابداع شده است كه روز به روز از نظر علمي و فني به اهميت آنها افزوده مي شود .

فهرست مطالب
عنوان                                                                                         
1-روشهاي تنظيم بودجه
2-روشهاي برآورد و تنظيم درآمدها
3-روش سال ما قبل آخر
4-روش حد متوسطه ها
5-روش پيش بيني مستقيم
6-روش سنجيده منظم
7-روشهاي برآورد هزينه ها ( طرف ديگر بودجه )
8-مراحل تهيه و تنظيم بودجه متداول
9-بودجه ريزي افزايشي
10-بودجه برنامه اي
11-بودجه عملياتي       
12-مقايسه بودجه برنامه اي و بودجه عملياتي       
13-مزاياي اندازه گيري كار
14-روشهاي برآورد هزينه در بودجه عملياتي
15-نظام بودجه بندي طرح و برنامه
16-بودجه بندي بر مبناي صفر
17-بودجه ريزي بر مبناي هدف 

خرید