همکار فایل

پاورپوینت مدیریت مالی1 (رشته مدیریت و حسابداری)

مديريت مالي 1
تعداداسلاید:262
فرمت:پاورپوینت(قابل ویرایش)

رشته هاي حسابداري و مديريت بازرگاني
دانشجو بايد بتواند پس از مشاهده اين برنامه ها:
1 - مديريت مالي را تعريف نمايد.
2 - اهداف مديريت مالي را برشمارد. 
3 – مفهوم و نحوه محاسبه ارزش زماني پول را بداند. 
4 - نحوه محاسبه ارزش انواع مختلف اوراق بهادار را بداند. 
5 -  مفهوم و نحوه محاسبه هزينه سرمايه را بداند. 
6 -  مفاهيم و روشهاي بودجه بندي سرمايه اي را بداند. 
7 -  ارتباط تصميمهاي مالي و ساختار سرمايه را بداند. 
8 -  نحوه تجزيه و تحليل صورتهاي مالي را بداند. 
9 -  تکنيکهاي مربوط به تجزيه و تحليل نقطه سربسر و اندازه گيري اهرمهاي مالي و عملياتي را بداند. 

خرید