همکار فایل

پاورپوینت حسابداری صنعتی2

حسابداری  صنعتی

تعداداسلاید:296
فرمت پاورپوینت (قابل ویرایش)

اهداف  یادگیری:
1- نحوه بوجود آمدن  ضایعات  در هزینه  یابی  مرحله  ای 
2- ضایعات  عادی را از ضایعات  غیر  عادی  (فوق العاده ) متمایز نمایید.
3- در صورت  بروز  ضایعات  عادی  بهای تمام شده  محصولات سالم  را محاسبه  کنید 
4- در صورت  بروز  ضایعات  فوق العاده بهای تمام شد ضایعات رامحاسبه  کنید.
5- در جدول  معادل  آماد تکیمل  شده انواع  ضایعات  را عمل  نمایید.

خرید