همکار فایل

طرح توجیهی و کارافرینی تولیدماست پاستوریزه

وزارت تعاون معاونت طـرح و برنامه
طرح توجيه فني ، مالي و اقتصادي
توليد و بسته بندي ماست پاستوريزه

تعدادصفحات:16
فرمتword(قابل ویرایش)

با ظرفيت 800 تن در سال
توليد و بسته بندي ماست پاستوريزه
ظرفيت : 800 تن در سال
محل اجراي طرح : قابل اجرا در سراسر كشور 
سرمايه گذاري كـل: 11/1379 ميليون ريال
سهم آوردة متقاضي: 11/139 ميليون ريال
سهم تسهيلات: 1240 ميليون ريال
دورة بازگشـت سرمایه:16ماه

خرید