همکار فایل

طرح توجیهی وکارافرینی درمانگاه شبانه روزی

وزارت تعاون معاونت طـرح و برنامه
طرح توجيه فني ، مالي و اقتصادي
درمانـگاه شـبانه‌روزي

تعدادصفحات:17
فرمتword(قابل ویرایش)

با ظرفيت200 بيمار در شبانه روز
موضوع طرح : درمانگاه شبانه روزي
ظرفيت پذيرش : 200 بيمار در شبانه روز
محل اجراي طرح : قابل اجرا در كليه مناطق شهري كشور
سرمايه گذاري كـل: 72/1482 ميليون ريال
سهم آوردة متقاضي: 72/155 ميليون ريال
سهم تسهيلات: 1330 ميليون ريال
دورة بازگشـت سرمايه: 20 ماه
اشتغالزايي : 35 نفر

خرید