همکار فایل

طرح توجیهی و کارافرینی خدمات مشاوره و کامپیوتر

وزارت تعاون معاونت طـرح و برنامه
طرح توجيه فني ، مالي و اقتصادي
خدمات رايانه و مشاوره مديريت

تعدادصفحات:9
فرمتword(قایل ویرایش)

موضوع طرح : خدمات رايانه و مشاوره مديريت
محل اجراي طرح : قابل اجرا در سراسر كشور
سرمايه گذاري كل: 25/165ميليون ريال
سهم آوردة متقاضي: 25/20 ميليون ريال
سهم تسهيلات: 145 ميليون ريال

خرید