همکار فایل

طرح توجیهی و کارافرینی خدمات مشاوره و مهندسی

وزارت تعاون معاونت طـرح و برنامه
طرح توجيه فني ، مالي و اقتصادي
خدمات مشاوره مهندسي

تعدادصفحات:9
فرمتword(قابل ویرایش)

موضوع طرح : خدمات مشاورة مهندسي
محل اجراي طرح : قابل اجرا در سراسر كشور
سرمايه گذاري كل: 44/251 ميليون ريال
سهم آوردة متقاضي: 44/31 ميليون ريال
سهم تسهيلات: 220 ميليون ريال
دورة بازگشت سرمايه:  2 سال

خرید