همکار فایل

طرح توجیهی و کارافرینی خدمات بیناسنجی

وزارت تعاون معاونت طـرح و برنامه طرح توجيه فني ، مالي و اقتصادي خدمات تعداد 

صفحات:13
فرمتword(قابل ویرایش)

بينايي‌سنجي،چشم‌پزشكي و فروش لوازم و مواد چشم پزشکی تعد موضوع طرح : خدمات بينايي سنجي، چشم‌پزشكي، فروش لوازم و مواد چشم‌پزشكي محل اجراي طرح : قابل اجرا در كليه مناطق شهري كشور سرمايه گذاري كـل: 1020 ميليون ريال سهم آوردة متقاضي: 120 ميليون ريال سهم تسهيلات: 900 ميليون ريال دورة بازگشـت سرمايه: 13 ماه اشتغالزايي : 14 نفر

خرید