همکار فایل

C-means فازی و اجتماع ذرات فازی برای مساله خوشه بندی فازی

C-means فازی و اجتماع ذرات فازی برای مساله خوشه بندی فازی
Fuzzy C-means and fuzzy swarm for fuzzy clustering problem

تعداد صفحات ترجمه شده : 8 صفحه (ورد)
تعداد صفحات لاتین :4 صفحه  (ورد)
دانلود متن انگلیسی

abstract
Fuzzy clustering is an important problem which is the subject of active research in several real-world applications. Fuzzy c-means (FCM) algorithm is one of the most popular fuzzy clustering techniques because it is efficient, straightforward, and easy to implement. However, FCM is sensitive to initialization and is easily trapped in local optima. Particle swarm optimization (PSO) is a stochastic global optimization tool which is used in many optimization problems. In this paper, a hybrid fuzzy clustering method based on FCM and fuzzy PSO (FPSO) is proposed which make use of the merits of both algorithms. Experimental results show that our proposed method is efficient and can reveal encouraging results

چکيده :

خوشه بندی فازی یکی از مسائل مهمی است که موضوع تحقیقاتی فعال در کاربردهای مختلف دنیای واقعی است. الگوریتم Fuzzy c-means (FCM) یکی از محبوب ترین تکنیک های خوشه بندی فازی است زیرا کارآمد و ساده بوده و پیاده سازی آن آسان است. با این حال، FCM  حساس به مقدار دهی اولیه است و به راحتی در بهینه محلی به دام می افتد. بهینه سازی اجتماع ذرات(PSO)  ابزار بهینه سازی عمومی تصادفی است
که در بسیاری از مسائل بهینه سازی استفاده می شود. در این مقاله، یک روش خوشه بندی فازی ترکیبی مبتنی بر FCM   و PSO  فازی (FPSO) پیشنهاد شده است که استفاده از محاسن هر دو الگوریتم را امکان‌پذیر می سازد. نتایج آزمایشات نشان می دهد که روش پیشنهادی ما کارآمد است و می تواند نتایج دلگرم کننده ای را نمایان سازد.

خرید