همکار فایل

پیاده سازی دولت الکترونیک در ایران

بررسی و پیاده سازی دولت الکترونیک در ایران با رویکرد مقایسه ای


تعدادصفحات:107
فرمت word (قابل ویرایش)

فصل 1: مقدمه                                             
فصل 2:مروری بر منابع و پیشینه تحقیق
مقدمه                                                                                                                   
مروري بر ادبيات موضوع
كارت هاي اعتباري متعارف
ويژگي هاي مالي كارتهاي اعتباري
فوايدكارتهاي اعتباري
يسك هاي موجوددرتجارت الكترونيك
ضمانت هاي سيستم پردازش پرداخت الكترونيك
خدمات ضمانت پرداخت
ضمانت هاي كارتهاي اعتباري
امنيت سيستم تجارت الكترونيكي
بانکداری الکترونیکی
تعریف ریسک در بانکداری الکترونیک
 ریسک موسسات مالی پس از ملی شدن شبکه پرداخت
معرفی انواع ریسکها در بانکداری الکترونیک
ریسک نقدینگی
ریسک عملیات
 ریسک قانونی (حقوقی
 ریسک اعتباری
صول مدیریت ریسک در بانکداری الکترونیک
مراقبت مدیریت و هیات مدیره
کنترلهای ایمنی
مدیریت ریسک شهرتی و قانونی
نقش بانک مرکزی در کنترل ریسک
نتیجه گیری

فصل 3:روش تحقیق
3-1-مقدمه
3-2-روش تحقیق و روش جمع آوری اطلاعات
3-3-جامعه و نمونه آماری
3-4-فرضیه ها و متغیرهای تحقیق
3-5-روش شناسی تحقیق

فصل 4:نتایج و تفسیر
4-1-مقدمه
4-2-اهداف دولت الكترونيك
4-3-كاربردهاي دولت الكترونيكي
4-4-مدلهاي ارزيابي دولت الكترونيكي
4-4-1-مدلي براي ارزيابي دولت الكترونيكي در كشورها
4-5-مدلهاي پياده سازي دولت الكترونيك
4-5-1-مدل سازمان ملل
4-5 -2- مدل لاينه – لي
4-6-سیستم های پرداخت الکترونیکی، شاهراه معاملات
4-7-بانکداری الکترونیک زيرساخت تجارت نوين
4-7-1-جايگاه بانکداري الکترونيکي در تجارت الکترونيک
4-7-2-زير ساخت ها و بسترهاي مورد نياز براي توسعهE-Banking
4-8-مشتري مداري اصل اول استفاده از سيسم هايE-Banking
4-9-جايگاهE-Bankingدر نظام بانکي ايران
4-10-نقش تسهيلات بانكي در چرخه حيات شركتها
4-10-1-نقش تسهيلات بانكي در مراحل مختلف حيات سازمان
4-11-عوامل موثر در انتخاب نوع تسهيلات بانكي
4-12-تسهيلات مختلف بانكي براي شركتها براساس گروههاي مختلف صنعت
4-13-مدیریت امنیت اطلاعات ضرورت حیاتی بانکداری الکترونیکی
4-13-1-مدیریت امنیت اطلاعات
4-13-2-چرا و چگونه

خرید