همکار فایل

طرح توجیهی وکارافرینی تولید چرم

طرح توجیهی وکارافرینی تولید چرم
تعدادصفحات:18
فرمتword(قابل ویرایش)

وزارت تعاون معاونت طـرح و برنامه
طرح توجيه فني ، مالي و اقتصادي
توليد چـرم و سالامبـور
با ظرفيت توليد 400 هزار فوت مربع در سال
 موضوع طرح : توليد چرم و سالامبور
ظرفيت : 400 هزار فوت مربع در سال
محل اجراي طرح : قابل اجرا در سراسر كشور 
سرمايه گذاري كـل: 1880  ميليون ريال
سهم آوردة متقاضي: 190 ميليون ريال
سهم تسهيلات: 1690 ميليون ريال
ميزان اشتغالزايي : هجـده نفـر 
دورة بازگشـت سـرمايه:21ماه

خرید