همکار فایل

طرح توجیهی وکارافرینی تولید و چاپ کارتن

طرح توجیهی وکارافرینی تولید و چاپ کارتن
تعدادصفحات:13
فرمتword(قابل ویرایش)

وزارت تعاون معاونت طـرح و برنامه
طرح توجيه فني ، مالي و اقتصادي
توليد كارتن، بسته بندي و چاپ مقوا
با ظرفيت 600 تن در سال
موضوع طرح : توليد كارتن، بسته بندي و چاپ مقوا 
ظرفيت : 600 تن در سال
مجوز هاي لازم: اعلاميه تاسيس 
سرمايه گذاري كـل: 1808 ميليون ريال
سهم آوردة متقاضي: 188 ميليون ريال
سهم تسهيلات: 1620 ميليون ريال
دورة بازگشـت سرمايه: 6/2 سال ( معادل 32 ماه )
سود ويژه : 7/627  ميليون ريال
ميزان اشتغالزايي : هفده نفر

خرید