همکار فایل

طرح توجیهی و کارافرینی تولید و مونتاژ کامپیوتر

طرح توجیهی و اقتصادی تولید و مونتاژ کامپیوتر
تعداد صفحات:14
فرمتword(قابل ویرایش)

وزارت تعاون معاونت طـرح و برنامه
طرح توجيه فني ، مالي و اقتصادي
توليد و مونتاژ كامپيوتر
با ظرفيت 250 دستگاه در سال
وضوع طرح : مونتاژ كامپيوتر به ظرفيت 250 دستگاه در سال
محل اجراي طرح : قابل اجرا در سراسر كشور 
سرمايه گذاري كـل: 69/361 ميليون ريال
سهم آوردة متقاضي: 69/41 ميليون ريال
سهم تسهيلات: 320ميليون ريال
دورة بازگشـت سرمايه: 21ماه

خرید