همکار فایل

طرح توجیهی وکارافرینی تولید نخ متوسط تا ضخیم

طرح توجیهی وکارافرینی تولید نخ متوسط تا ضخیم
تعداد صفحات:14
فرمتword(قابل ویرایش)
معاونت طـرح و برنامه

طرح توجيه فني ، مالي و اقتصادي
توليد نخ متوسط تا ضخيم از ضايعات نساجي 
با ظرفيت 150 تن در سال
موضوع طرح : توليد نخ متوسط تا ضخيم از الياف نو و ضايعات نساجي 
ظرفيت : 150 تن در سال
مجوز هاي لازم: اعلاميه تاسيس از اداره كل صنايع استان يا معاونت صنايع روستايي سازمان جهاد كشاورزي 
سرمايه گذاري كـل: 2220 ميليون ريال
سهم آوردة متقاضي: 220 ميليون ريال
سهم تسهيلات: 2000 ميليون ريال
دورة بازگشـت سرمايه: 8/2 سال ( معادل 34 ماه )
سود ويژه : 58/746 ميليون ريال
ميزان اشتغالزايي : هجده نفر

خرید