همکار فایل

طرح توجیهی وکارافرینی تولید نان لواش

طرح توجیهی وکارافرینی تولید نان لواش
تعداد صفحات:13
فرمتword(قابل ویرایش)
وزارت تعاون معاونت طـرح و برنامه

طرح توجيه فني ، مالي و اقتصادي
توليــد نـان لـواش 
با ظرفيت 300 تن در سال
موضوع طرح : توليد نان لواش
ظرفيت : 300 تن در سال
محل اجراي طرح : قابل اجرا در سراسر كشور 
سرمايه گذاري كـل: 94/357 ميليون ريال
سهم آوردة متقاضي: 94/37 ميليون ريال
سهم تسهيلات: 320 ميليون ريال
دورة بازگشـت سرمايه:14ماه

خرید