همکار فایل

طرح توجیهی و کارافرینی تولید نان فانتزی

طرح توجیهی و کارافرینی تولید نان فانتزی
تعداد صفحات:14
فرمتword(قابل ویرایش)

وزارت تعاون معاونت طـرح و برنامه
طرح توجيه فني ، مالي و اقتصادي
توليــد نـان فانتـــــزي 
با ظرفيت 750 تن در سال
توليد نان فانتزي 
محل اجراي طرح : قابل اجرا در سراسر كشور 
سرمايه گذاري كـل: 35/1442 ميليون ريال
سهم آوردة متقاضي: 35/152 ميليون ريال
سهم تسهيلات: 1290 ميليون ريال
دورة بازگشـت سرمايه: 17 ماه
اشتغالزايي: 17 نـفر

خرید