همکار فایل

طرح توجیهی وکارافرینی تولید مربا وترشی

طرح توجیهی وکارافرینی تولید مربا وترشی
تعداد صفحات:13
فرمتword(قابل ویرایش)

وزارت تعاون
معاونت طـرح و برنامه
طرح توجيه فني ، مالي و اقتصادي
توليـد مربا، ترشي و خيارشور
با ظرفيت 620تن درسال
موضوع طرح : توليد مربا، ترشي و خيارشور به ظرفيت 620 تن در سال
محل اجراي طرح : قابل اجرا در سراسر كشور 
سرمايه گذاري كـل: 26/1156 ميليون ريال
سهم آوردة متقاضي: 26/116 ميليون ريال
سهم تسهيلات: 1040 ميليون ريال
دورة بازگشـت سرمايه: 15 ماه

خرید