همکار فایل

طرح توجیهی و کارافرینی تولید حوله

طرح توجیهی و کارافرینی تولید حوله
تعداد صفحات:12
فرمتword(قابل ویرایش)

وزارت تعاون معاونت طـرح و برنامه
طرح توجيه فني ، مالي و اقتصادي
توليــد حـوله 
با ظرفيت 65 تن در سال
موضوع طرح : توليد حـوله 
ظرفيت : 65 تن در سال
محل اجراي طرح : قابل اجرا در سراسر كشور 
سرمايه گذاري كـل: 5/2022 ميليون ريال
سهم آوردة متقاضي: 5/202 ميليون ريال
سهم تسهيلات: 1820 ميليون ريال
دورة بازگشـت سرمايه: بيست‌ويك ماه
ميزان اشتغالزايي : سي‌ويك نفر

خرید