همکار فایل

پاورپوینت کتاب روش تحقیق در علوم انسانی

پاورپوینت کتاب روش تحقیق در علوم انسانی (رشته مدیریت)پیام نور

تعداد اسلاید:306
فرمت پاورپوینت(قابل ویرایش)

از دروس پايه دوره کارشناسي مديريت و حسابداري   به ارزش سه واحد
منبع: کتاب ”مقدمه اي بر روش تحقيق در علوم انساني “
 مؤلف: دکتر محمد رضا حافظ نيا؛ انتشارات سمت 
فصل اول: کليات
فصل دوم: انواع تحقيقات علمي 
فصل سوم: انتخاب، تعريف و بيان مسأله تحقيق 
فصل چهارم: تدوين فرضيه
فصل پنجم: نمونه گيري
فصل ششم: ابزار سنجش و گردآوري اطلاعات
فصل هفتم: روشهاي گردآوري اطلاعات
فصل هشتم: کدگذاري، استخراج و طبقه بندي داده ها
فصل نهم: تجزيه و تحليل داده ها و استنتاج 
فصل دهم: تنظيم و تدوين گزارش تحقيق
فصل يازدهم: تهيه و تنظيم طرح تحقيق
فصل دوازدهم: تهيه و تنظيم مقاله علمي 

خرید