همکار فایل

گزارش کارآموزی حسابداری شرکت پیمانکاری

گزارش کارآموزی رشته حسابداری در شرکت پیمانکاری
تعداد صفحات: 50
فرمت :ورد (قابل ویرایش)

 شرکت توانکاران صعنت پارس شرکت پیمانکاری بوده که انواع کارهای خدماتی شهری را انجام میدهد یک گزارش کامل تهیه کرده ام که شامل تعریف شرکت پیمانکاری اصول کارکرد این نوع شرکت ها و انواع قراردادها  بحث کارگران و کارفرمایان ، بخش حقوق و دسمزد  نحوه ثبت و پرداخت حقوق ، تعریف انبار در شرکت ها قسمت های مختلف آن که در آنجا مشغول به کار بودم و مختصری از نحوه حسابرسی انبار را در این گزارش ذکر کردم که امیدوارم مورد توجه قرار گیرد .


فهرست مطالب 
فصل اول
مقدمه
تاریخچه شرکت
تعریف شرکت پیمانکاری             
فصل دوم
حقوق دستمزد
فصل سوم
تعریف انبار 
حسابرسی انبار 
نتیجه گیری
منابع   

خرید