همکار فایل

ترجمه مقاله همسویی میان اجرایی در برنامه ریزی زنجیره تامین

دانلود مقاله ترجمه شده:
 Cross-functional alignment in supply chain planning: A case study of sales and operations planning
همسویی میان اجرایی در برنامه ریزی زنجیره تامین: مطالعه موردی روی برنامه ریزی فروش و عملیات ها

تعداد صفحات ترجمه شده : 12 صفحه (ورد)
تعداد صفحات لاتین :15 صفحه  (ورد)
دانلود متن انگلیسی

2. ادبیات و متون علمی

 از لحاظ تئوری، جریان تحقیقات مدیریت عملیات روی ادغام /هماهنگی از متون علمی حوزه اقتصاد راهنمایی می گیرند، که این متون هماهنگی را ازنظر چگونگی تاثیر مشوق ها، جریان اطلاعات، و سلسله مراتب بر تخصیص منابع بررسی می نمایند (کاچون و لاریور، 2005؛ ونگ و همکاران، 1995) . این رویکرد فرض بر این دارد که اهداف بهینه یک سازمان که تصمیمات تخصیص منابع باید همسو با آن اهداف باشد عموما به صورت یک رابطه خریدار و عرضه کننده مدلسازی می شوند (به عنوان مثال، کاشون، 2003) و به فرایندهای برنامه ریزی داخل شرکت و یا زنجیره تامین (که فراتر از رابطه خریدار –تامین کننده است) توجه کمی می شود. بر اساس این دیدگاه، عدم هماهنگی زمانی رخ می دهد که تصمیم گیرندگان غیرمتمرکز از هدف مطلوب سیستم غفلت می کنند چراکه آنها اطلاعات ناقص یا انگیزه های متضاد دارند(نارایانان و رامان، 2004). با این حال، هماهنگی باید به عنوان ماهیتی متفاوت از ادغام در نظرگرفته شود, از این نظر که زمانی که هماهنگی یک هدف را کم ارزش درنظرمی گیرد، اغلب اوقات ادغام شامل پیگیری آن هدف و به طور همزمان همسوسازی تخصیص منابع با آن هدف می باشد.

خرید