همکار فایل

بررسي رابطه بين اضطراب امتحان و عملكرد تحصيلي در دانش‌آموزان و دانشجويان

بررسي رابطه بين اضطراب امتحان و عملكرد تحصيلي در دانش‌آموزان و دانشجويان
فرمت: doc قابل ویرایش
تعداد صفحات:47

چكيده :

موضوع تحقيق اين رساله بررسي رابطة اضطراب با نحوة عملكرد محصلين در امتحان مي‌باشد. در بخش نظري روند كار اين بود كه ابتدا به تعريف و مسايل كلي در ارتباط با اضطراب امتحان و درمان آن با تكيه بر ديدگاه شناختي پرداختيم و در ارتباط با اضطراب بعنوان يك حالت و خصيصة ثابت بحث شد.

روشي كه اين تحقيق بدان متكي است روش كتابخانه‌اي است. در نهايت آنچه را كه بر اساس ابزارهاي تحقيق دريافتيم اين است كه : بين سطح اضطراب و نحوة عملكرد دانشجويان و دانش‌آموزان رابطة معني‌دار معكوس وجود دارد.
سطح اضطراب دانش‌آموزان و دانشجويان ضعيف بيشتر از دانش‌آموزان قوي است.

فهرست مطالب
تدير و تشكر
چكيده
مقدمه
پيشينة تحقيق
فصل اول       
طرح و تعريف مشكل
زمينه مشكل
هدف تحقيق
تعريف اصطلاحات

خرید