همکار فایل

پاورپوینت کتاب اماروکاربرد ان در مدیریت1(پیام نور)

 پاورپوینت کتاب امارو کاربرد ان درمدیریت1(پیام نور)

 نام درس : آمار و کاربرد آن در مدیریت 1
تعداد واحد : 3
نام منبع درس : آمار و کاربرد آن در مدیریت ( جلد 1 و 2 )
مؤلف : عادل آذر - منصور مؤمنی    

خرید