همکار فایل

پروژه داده کاوی

داده کاوی (Data Mining)
فایل word
تعداد صفحه 171

تعاریف داده کاوی

داده کاوی (Data Mining)پل ارتباطی میان علم آمار،علم کامپیوتر،هوش مصنوعی،الگوشناسی،فراگیری ماشین و بازنمایی بصری داده می باشد. داده کاوی فرآیندی پیچیده جهت شناساییالگوها و مدل های صحیح، جدید و به صورت بالقوه مفید، در حجم وسیعی از داده می باشد،به طریقی که این الگو ها و مدلها برای انسانها قابل درک باشند.
داده ها اغلب حجیم می باشند و به تنهایی قابل استفاده نیستند، بلکه دانش نهفته در داده ها قابل استفاده می باشد. بنابراین بهره گیری از قدرت فرآیند داده کاوی جهت شناسایی الگوها و مدلها و نیز ارتباط عناصر مختلف در پایگاه داده جهت کشف دانش نهفته در داده ها و نهایتا تبدیل داده به اطلاعات، روز به روز ضروری تر می شود.


فهرست مطالب
فصل اول/تعریف داده کاوی
فصل دوم/کاربرد داده کاوی
فصل سوم/الگوریتم های داده کاوی
فصل چهارم/نرم افزار های داده کاوی
منابع

خرید