همکار فایل

گزارش کارآموزی آموزش و پرورش

گزارش کارآموزی آموزش و پرورش

تعداد صفحات: 35
فرمت word

مقدمه. 1
فصل اول: آشنایی با مکان کارآموزی.. 2
1-1-  تاریخچه ای از نظام آموزش و پرورش... 3
1-2-  اهداف آموزش و پرورش... 4
1-3-  دستاورد آموزشی.. 6
1-4- نمودار سازمانی و تشکیلات.. 7
فصل دوم: ارزیابی بخشهای مرتبط با رشته علمی کارآموز. 8
2-1- معرفی مکان کاراموزی زمان شروع و پایان کاراموزی.. 9
2-2-  موقعیت رشته کاراموزدرواحد صنعتی.. 9
2-3-  شرح وظایف کاراموز. 9
2-4-  امورجاری دردست اقدام. 10
2-5-  برنامه های آینده 10
فصل سوم: سیستم پرسنلی کارا 11
3-1- تعریف نرم افزارپرسنلی.. 12
3-2-  امکانات نرم افزارپرسنلی (personnel) 12
3-3- مستخدم. 15
3-4-  تعریف رویداد. 15
3-5-  خاصیت های رویداد. 16
3-6-  برای ورودوخروج نرم افزارپرسنلی.. 17
3-7-  اطلاعات پرسنلی.. 19
3-8-  عملیات صدور احکام. 22
3-9-  شرح حکم. 26
3-10-  شرح حکم پارامتریک... 26
3-11-  نحوه صدوراحکام تجمعی.. 27
3-12-  حق شغل. 28
3-13-  حق شاغل. 28
3-14- نتیجه گیری.. 29
3-15- منابع  30

خرید