همکار فایل

مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی ارتباطات درون سازمانی(رشته حسابداری,مدیریت)

مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی ارتباطات درون سازمانی
تعداد صفحات:9
فرمتword(قابل ویرایش)
بخشی از محتوای مقاله به شرح زیر می باشد:

ارتباط سازمانی یکی ازمباحث مهم مدیریت است که تا به حال در ایران به ان توجه کافی نشده است بسیاری از نظریه پردازان قرن بیستم را قر انفجار اطلاعات نامیده اندومدیریت اطلاعات را نیز به مثابهء یکی از شاخص های مهم توسعه مطرح کرده اند ارتباط چیست ؟ درواقع ارتباط بستر مبادلهء اطلاعات است بدون برقراری ارتباط اثر بخش مبادلهءاطلاعات ممکن نیست ودر نتیجه سازمان برای بهره گیری از اطلاعات و تحقیق اهداف خود توانمندی لازم رانخواهد داشت در سازمانی که میان کارکنانش روا بط سالم اثربخش ومناسب نباشد انگیزهء کمتری برای ارائه کارمفیدتر دیده می شود درچنین سازمانی غالبآ تضادهای ناشی از فقدان نظام ارتباطی اثر بخش بهره وری نازل ودر سطح پایینی وجود دارد وطبعآ سازمان توانایی و کارایی لازم برای بر خورد با رقابت های روزافزون بین المللی نخواهد داشت این مقاله در سطح کاردانی,کارشناسی و کارشناسی ارشد می باشد

خرید