همکار فایل

گزارش کارآموزی رشته مديريت خدمات بهداشتي و درماني

گزارش کارآموزی رشته

مديريت خدمات بهداشتي و درماني
تعداد صفحات: 41
فرمت :ورد (قابل ویرایش)


مديريت و برنامه ريزي راهبردي

چنانچه برنامه ريزي بر اساس مديريت راهبردي صورت گيرد، سازگار با ارزش ها و باورها بوده و موجب دگرگوني اساسي در تغيير ساختار و رفتارها و اداره امور بر اساس برنامه ريزي نظام مند ، شاخص پذير ،هدف دار و قابل وصول خواهد شد .
مديريت راهبردي را بايد با توكل به خدا و تعلق فرهنگي و سرزميني شروع نمود. در مديريت راهبردي گذشته ، حال و آينده سازمان و محيط پيرامون آن بررسي مي شود. لازمه اين مديريت ، مديريت بر درون و آشنا با محيط بيرون بوده و با تعامل عوامل بيروني و دروني ، اهداف محقق خواهد شد.
در حقيقت نقاط قوت و ضعف را شناسايي و فرصت ها و تهديد ها را در برنامه دخيل خواهيم داد و اصل را برنامه ريزي نيروي انساني مي دانيم كه سرمايه اصلي توسعه مي باشد.
پيامبر گرامي اسلام (ص) از سوء مديريت امت بيمناك بودند نه از فقر امتمعرفی بیمارستان هاشمی نژاد
تاریخچه
مركز فوق تخصصي بيماري هاي كليه و مجاري ادرار شهيد هاشمي نژاد ( موقوفه مرحوم حاج مهدي درياني) در سال 1358 در خيابان وليعصر بالاتر از ميدان ونك راه اندازي و شروع بكار نمود. اين مركز در امر درمان بيماران داراي امراض كليوي و يا مجاري ادرار در سطح وسيع و تخصصي فعاليت مي نمايد. در سال 1364 با تلفيق اين مركز با بيمارستان به‌آور فعاليت اين مركز شكل جديدي به خود گرفت. در سال 1382 با تغيير رياست مركز جان تازه‌اي به كالبد اين مركز دميده شد. اين تحول باعث فراهم شدن زمينه تغييرات فضاي فيزيكي مركز و همچنين تغيير شيوه ثبت و پردازش اطلاعات و ساير گزارش ها نيز گرديد.

  از نتايج اين برنامه ريزي جديد افزايش واحدهاي پاراكلينيك و بخش هاي بستري و افزايش رضايت مراجعين و تغيير در روش هاي ارائه خدمات مي باشد.
  در حال حاضر اين مركز با 208تخت ثابت و 190 تخت فعال با پرسنل ورزيده در حال خدمت رساني به اقشار مختلف جامعه مي‌باشد.


دانلود فهرست مطالب

خرید