همکار فایل

طرح توجیهی و کارافرینی بسته بندی میگو

طرح توجیهی فنی,مالی و اقتصادی بسته بندی میگو 
خلاصه طرح

تعداد صفحات: 16 صفحه
فرمت:word( قابل ویرایش)

موضوع طرح : فرآوري و بسته بندي ميگو
ظرفيت : 1800 تن در سال
محل اجراي طرح : قابل اجرا در سراسر كشور
سرمايه گذاري كـل: 5/2194 ميليون ريال
سهم آوردة متقاضي: 5/224 ميليون ريال
سهم تسهيلات: 1970 ميليون ريال
ميزان اشتغالزايي : چهـل و هفـت نفـر
دورة بازگشـت سرمايه: پانزده ماه

خرید