همکار فایل

طرح توجیهی و کارآفرینی پفک نمکی

طرح توجیهی فنی,مالی و اقتصادی پفک نمکی


تعداد صفحات: 12 صفحه
فرمت:word( قابل ویرایش)
موضوع طرح : توليد پفك نمكـي

خلاصه طرح
ظرفيت : 400 تن در سال
سرمايه گذاري كـل: 7/1389 ميليون ريال
سهم آوردة متقاضي: 7/139 ميليون ريال
سهم تسهيلات: 1250 ميليون ريال
دورة بازگشـت سرمايه: شش و نيم ماه
ميزان اشتغالزايي : يازده نفر

خرید