همکار فایل

طرح توجیهی و کارآفرینی پرورش گاو شیری20راس

طرح توجیهی فنی,مالی و اقتصادی پرورش گاو شیری 20راس 

تعداد صفحات: 13 صفحه
فرمت:word( قابل ویرایش)

خـلاصــه طــرح
موضوع طرح :پرورش گاو شيري
ظرفيت : بيست راس
محل اجراي طرح : قابل اجرا دركليه مناطق روستايي كشور
سرمايه گذاري كـل: 73/381 ميليون ريال
سهم آوردة متقاضي: 73/41 ميليون ريال
سهم تسهيلات: 340 ميليون ريال
دورة بازگشـت سرمايه: 28 ماه
ميزان اشتغال زايي : 7 نفـر

خرید