همکار فایل

طرح توجیهی و کارافرینی پرورش زنبور عسل

تعداد صفحات: 12 صفحه
فرمت:word( قابل ویرایش)

خـلاصــه طــرح

موضوع طرح :پرورش و نگهداري زنبور عسـل
ظرفيت : هفتصد كندوي لانگسروت
محل اجراي طرح : قابل اجرا در اسـتانهاي آذربايجـان شـرقي، آذربايجـان غـربي، لرسـتان،
كردسـتان، مازندران، كرمان، خـوزستان، همدان و اصـفهان.

سرمايه گذاري كـل: 58/416 ميليون ريال
سهم آوردة متقاضي: 58/46 ميليون ريال
سهم تسهيلات: 370 ميليون ريال
دورة بازگشـت سرمايه: 24 ماه
ميزان اشتغال زايي : 7 نفـر

خرید