همکار فایل

روش تحقیق بررسي ميزان كارايي آموخته هاي مشاوران

روش تحقیق بررسي ميزان كارايي آموخته هاي مشاوران
تعداد صفحات: 46
فرمت :ورد (قابل ویرایش)

فلسفه خدمات راهنمايي و مشاوره

روانشناسان معتقدند كه اكثريت قريب به اتفاق افراد قابليت رشد و سازگاري و تعديل به مقتضيات محيط را دارا مي باشند و مي توانند خود را با شرايط و فرصتهاي محيط وفق بدهند. اين وظيفه در حيطه فعاليتهاي راهنمايي و مشاوره است تا افراد را ياري دهد تا منطبق با استعدادهاي ذاتي به بهترين شكل رشد و تكامل يابند. در حقيقت فلسفه راهنمايي و مشاوره فردي كردن آموزش و پرورش است؛ تا فرد را در جهت – خود – رهبري و شكوفايي استعداد و توانايي ها، براي يك زندگي با هدف و سازنده برخوردار نمايد.فهرست مطالب

موضوع
صفحه
فصل اول
مقدمه
بیان مسئله
هدف های پژوهش
محدودیت ها پژوهش

خرید