همکار فایل

طرح توجیهی و کارآفرینی بسته بندی آبلیمو

طرح توجیهی فنی,مالی و اقتصادی بسته بندی آبلیمو

تعداد صفحات: 14 صفحه
فرمت:word( قابل ویرایش)

موضوع طرح : توليد و بسته بندي آبليمو
ظرفيت : 800 تن در سال
محل اجراي طرح : قابل اجرا در سراسر كشور بويژه استانهاي جنوبي
سرمايه گذاري كـل: 2312 ميليون ريال
سهم آوردة متقاضي: 232 ميليون ريال
سهم تسهيلات: 2080ميليون ريال
دورة بازگشـت سرمايه: 16 ماه
اشتغالزايي : بيست نفر

خرید