همکار فایل

طرح توجیهی و کارآفرینی احداث استخر سرپوشیده

طرح توجیهی فنی,مالی و اقتصادی احداث استخر سرپوشیده 

تعداد صفحات: 12 صفحه
فرمت:word( قابل ویرایش)

خلاصه طرح
محل اجراي طرح : قابل اجرا در كليه مناطق شهري كشور
سرمايه گذاري كـل: 5/954 ميليون ريال
سهم آوردة متقاضي: 5/104 ميليون ريال
سهم تسهيلات: 850 ميليون ريال
دورة بازگشـت سرمايه: 13 ماه
اشتغالزايي : 9 نفر

خرید