همکار فایل

طرح توجیهی و کارآفرینی اموزشگاه علمی ازاد

طرح توجیهی فنی,مالی و اقتصادی اموزشگاه علمی ازاد

تعداد صفحات: 12 صفحه
فرمت:word( قابل ویرایش)

خلاصه طرح
موضوع طرح : آموزشگاه علمي آزاد
ظرفيت طرح : 124800 ساعت‌آموزش - نفر
محل اجراي طرح :  قابل اجرا در مناطق شهري سراسر كشور
سرمايه گذاري كـل: 474 ميليون ريال
سهم آوردة متقاضي: 54 ميليون ريال
سهم تسهيلات: 420 ميليون ريال
دورة بازگشـت سرمايه: پانزده ماه
اشتغالزايي : پانـزده نفر

خرید