همکار فایل

ترجمه مقاله ایجاد مزیت رقابتی از طریق جریان های نوآوری

کارآفرینی راهبردی: ایجاد مزیت رقابتی از طریق جریان های نوآوری


Strategic entrepreneurship: Creating competitive advantage through streams of innovation


تعداد صفحات ترجمه شده : 12 صفحه (ورد)
تعداد صفحات لاتین :11 صفحه  (ورد)
دانلود متن انگلیسی

 چکیده: در محیط رقابتی سریع امروزی, شرکت ها نیازمند این هستند که چالاک و انطباق پذیر باشند. با وجود اینکه شرکت ها می توانند از طریق تکنولوژی های موجود به سطح معینی از عملکرد دست پیدا کنند, اما به همان اندازه در مواجه با تکنولوژی های نوین نوظهور کند عمل می کنند. ما کارآفرینی راهبردی را به عنوان ابزاری مورد بحث قرار می دهیم که از طریق آن شرکت ها بطورهمزمان از مزیت رقابتی فعلی خود بهره برداری کرده و در عین حال فرصت های آتی را نیز مورد کاوش قرار می دهند. دستیابی به توازن بین بهره برداری و کاوش چیزی فراتر از تخصیص یکسان منابع به این دو فرآیند را در بر می گیرد. همانگونه که بحث شد, بهره برداری و کاوش از نظر اجرایی, ساختاری و فرهنگی فرآیندهای متمایزی هستند.

 واژگان کلیدی: کارآفرینی استراتژیک, کاوش/اکتشاف, بهره برداری, نوآوری, مزیت رقابتی

خرید