همکار فایل

کشاورزی ارگانیک گروه کشاورزی

پاورپوینت کشاورزی ارگانیک


فرمت: پاورپوینت (قابل ویرایش)
تعداد اسلاید: 24 اسلاید

کشاورزي ارگانيک به نوعی از  کشاورزي اطلاق می شود که هدف آن  ايجاد سيستمهاي توليدي کشاورزي يکپارچه ، نظام يافته و انساني است که تضادي با منافع زيست محيطي  و اقتصادي ندارد.
واژه ارگانيک مفهومي است که نه تنها به نوع نهـاده هاي به کار گرفته شده اشاره دارد، بلکه به مزرعه به عنوان موجودي زنده که تمام اجزاء تشـکیل دهنده آن يعني خـاک ،کانيـها ، مـواد آلي ، ميکروارگانيسمها ،آفات ،گياهان ، حيـوانات و انسان بر يکديگر اثر متقابل ميگذارند، به صورت واحد و منسجم مي نگرد .

خرید