همکار فایل

ترجمه مقاله سیتوکنین

این مقاله ترجمه مقاله isi سیتوکنین  و مربوط ب گروه کشاورزی می باشد


تعداد صفحات : 18
فرمت : ورد
متن انگلیسی ندارد

فهرست
مقدمه ................................................................. 432
تغییرات ساختاری و فعالیت بیولوژیکی ............................... 433
تنوع ساختاری سیتوکنین های طبیعی .......................... .... 433
متابولیسم و بیوسنتز سیتوکنین ها .................................. 434
اساس متابولیسم سیتوکنین ها ...................................... 434
بیوسنتز سیتوکنین ..................................................... 436
تنظیم بیوسنتز سیتوکنین .............................................. 439
بیوسنتز .................................................................. 439
انتقال ..................................................................... 440
انتقال نوکلئوبازهای سیتوکنین .......................................... 440
انتقال نوکلئوزیدهای سیتوکنین .......................................... 441
جابجایی درون سلولی سیتوکنین ها ..................................... 442

خرید