همکار فایل

بررسي تأثيرات ستادهاي تربيتي مدارس در رشد تربيتي دانش آموزان

بررسي تأثيرات ستادهاي تربيتي مدارس در رشد تربيتي دانش آموزان از ديدگاه اعضاي ستاد تربيتي و ممعلمين مدارس ابتدايي پسرانه دزفول
فرمت ورد 18 صفحه
چكيده :

اين تحقيق تحت عنوان بررسي تأثيرات ستادهاي تربيتي مدارس در رشد تربيتي دانش آموزان از ديدگاه اعضاي ستاد تربيتي و ممعلمين مدارس ابتدايي پسرانه دزفول در سال تحصيلي 89-1388 مي باشد.

روش تحقيق در اين پژوهش توصيفي است . جامعه آماري شامل تمامي اعضاي ستادهاي تربيتي و معلمين مدارس ابتدايي پسرانه شهرستان دزفول در سال تحصيلي 89-88 و حجم نمونه ها شامل 100 نفر از اعضاي ستادهاي تربيتي و معلمين مي باشد. كه روش نمونه گيري به روش تصادفي ساده انجام گرفته است.

براي بررسي ديدگاه اعضا ستاد تربيتي و معلمين در رابطه با تأثيرات اين ستادها در رشدتربيتي دانش آموزان از پرسشنامه اي بسته پاسخ مشتمل بر 15 سوال استفاده گرديد و براي تجزيه و تحليل يافته ها از آمار توصيفي استفاده شد.

فهرست مطالب
 مقدمه :
عنوان تحقيق :
بيان مسئله :
اهداف و ضرورت تحقيق :
اهداف كلي :
اهداف جزئي:
فرضيه ها:
سوال:
تعارف عملياتي اصطلاحات و واژه ها:
برنامه هاي تربيتي:
ايجاد انگيزه :
مسابقات فرهنگي و هنري:
تهاجم فرهنگي :
انجمن اولياء و مربيان :
رشد تربيتي :
معناي تربيت :
پيشينه ي عملي تحقيق :
تاريخچه ي امور تربيتي:
ستاد تربيتي
اهداف تربيت:
نقش انجمن اولياء و مربيان در هماهنگي تربيتي:
روش تحقيق:
جامعه آماري و حجم نمونه:
ابزار و روش جمع آوري اطلاعات :
نتيجه گيري
محدوديت هاي تحقيق:
پيشنهادات:
منابع و مآخذ
تشكر و قدرداني :
چكيده :

خرید