همکار فایل

طرح تاسیس کارگاه تولیدی کت و شلوار مردانه

کارگاه تولیدی کت و شلوار مردانه

فایل: WORD (قابل ویرایش)
تعداد صفحات فایل: 41

هر گونه فعليت تجاري بايد در چارچوب سازماني متشكل و منظم و بر اساس قوانين كشور انجام مي گيرد . اين سازمان ها لازم است با نام در كارگاه يا شركت به ثبت برسند ثبت يك كارگاه و راه اندازي آن مستلزم انجام تشريفاتي خاص و تهيه و تنظيم مداركي معين است . كه آشنايي مراجعان با مقررات ثبت شركتها و كارگاهها سبب اتلاف وقت و نيروي كاركنان و مراجعه كنندگان اين نوع ادارات و موجب بسياري از ناخشنوديهاي    مي گردد . از سوي ديگر هر گونه تغيير و تحول در جهت دگرگوني در ساختار شركت يا كارگاه از قبيل نوع توليد كارگاه ، تغيير در ميزان سرمايه ، موضوع و نام آن ، محل كارگاه ، تركيب هيأت مديره ،...


پيشگفتار
1-تعريف موضوع
2- اهداف تحقيق
3- اهميت تحقيق
4- فرضيات تحقيق
5- محدوديت هاي تحقيق
6- تعريف واژه ها و اصطلاحات تحقيق
7- روش تحقيق
موضوع : تاسيس كارگاه توليدي كت و شلوار
چكيده :
    خلاصه
2- نتيجه گيري
3- پيشنهاد ها
فهرست منابع و مآخذ

خرید