همکار فایل

ترجمه مقاله تست توزیع نرمال

ترجمه مقاله
تست توزیع نرمال در برابر توزیع منطقی با استفاده از روش تقریب سادلپوینت


Testing normality against the logic distribution using sanddlepoint approximation

تعداد صفحات انگلیسی: ۶ صفحه
تعداد صفحات فارسی : ۷ صفحه
دانلود متن انگلیسی

چکیده

ما مشکلات مربوط به تست توزیع نرمال را در برابر توزیع منطقی بر مبنای نمونه تصادفی بررسی ها مد نظر قرار می دهیم. چون این دو روش به صورت مجزا ( تست نشده) می باشند، نسبت آمار احتمالات حداکثر (RML) دارای توزیع مربع خی با انطباق معمول نمی باشد. ما روش تخمین سادلپوینت را نسبت به توزیع آماری RML مد نظر قرار داده و نشان می دهیم که این روش تقریب بسیار دقیق تر از روش تقریبی استاندارد و ادج ورث، به ویژه در مورد احتمالاتی که دارای ارزش قابل توجهی در تست فرضیه ها می باشند، است. همچنین نشان داده شده است که این تست تقریبا مشابه تست نامتغیرهای قوی می باشد.


کلید واژه.

بسط ادج ورث، آزمون نسبت احتمال، آزمون نامتغیرهای قوی، نسبت احتمال حداکثر (RML)، تقریب احتمال دامنه


خرید