همکار فایل

ترجمه فصل شناخت مشکلات صوت

ترجمه فصل 9 کتاب :

توانبخشی صوتی از کتاب درک مشکلات صوت


vocal rehablitaion from understanding  voice problems


شناخت مشکلات صوت

توانبخشی صوتی: هدف صوت درمانی هدف اصلی صوت درمانی می تواند از بیماری به بیمار دیگر متفاوت باشد. با این حال, بطور کلی هدف صوت درمانی حفظ بهترین صوت ممکن است, یعنی صوتی که برای اهداف شغلی و ارتباطات کلی فرد قابل استفاده باشد. خود بیمار باید داوری نهایی را در مورد قابل قبول بودن صوتش انجام دهد. با این حال هم برای درمانگر و هم بیمار مهم است بدانند که حفظ و برگشت کیفیت صوت به وضعیت قبل یا ایجاد برخی اهداف آرمانی در صوت شاید امکان پذیر نباشد. زمانی که تغییرات برگشت ناپذیری در ساختار یا فیزیولوژی حنجره ایجاد شود, ممکن است صوت هیچ وقت به شرایط و کیفیت قبلی برنگردد. رسیدن به این تشخیص برای برخی از بیماران سنگین و ضربه زننده است, بخصوص بیمارانی که در زندگی خود وابستگی زیادی به مهارت های صوتی خود داشته یا منشا اصلی لذت بردن آنها از زندگی بوده است...

خرید