همکار فایل

ترجمه مقاله انگلیسی رشته امار

ترجمه مقاله
بررسی طرح کوهورت
و طرح کنترل موردی برای تعیین اندازه نمونه بر طبق  مقدارP  و فاصله اطمینان

Study of case control design and cohort design to determine the size of the samples according to the p-value, and confidence intervals

تعداد صفحات انگلیسی: ۹ صفحه
تعداد صفحات فارسی : ۱۱ صفحه
دانلود متن انگلیسی


چکیده
در مقدمه، با مفاهیم اصلی و تفسیر تست فرضیه، شامل مقدار P، و فاصله اطمینان آشنا می شویم. این مفاهیم در حالی که جذاب می باشند، به صورت حیرت آوری دقیق بوده و می توانند بطور دردسر سازی مبهم نیز باشند. حتی زبانی که ما اخیرا برای شرح تفسیر مقدار P مورد استفاده قرار داده ایم، نسبتا در هم و برهم و غیردقیق می باشد.خرید