همکار فایل

اهمیت شبکه های فردی و اجتماعی برای فرایند کارآفرینانه

ترجمه مقاله انگلیسی
Personal and extended networks are central to the entrepreneurial process

اهمیت شبکه های فردی و اجتماعی برای فرایند کارآفرینانه

تعداد صفحات ترجمه شده : 10 صفحه (ورد)
تعداد صفحات لاتین :9 صفحه  (ورد)
دانلود متن انگلیسی
در این شکل اجرایی، ما روشی را برای ایجاد استراتژی شبکه سازی برای کارآفرینان مطرح می کنیم. در ابتدا ما به معرفی مفاهیم شبکه های عمومی با مد نظر قرار دادن شبکه های فردی پرداخته؛ به این ترتیب، ما نقش مجموعه ای از کارآفرینان فردی را به عنوان واحد محاسبه در نظر می گیریم. دوم ما به بحث ظرفیت شبکه های فردی درون شبکه های اجتماعی می پردازیم که به ترتیب می تواند درون شرکت ها (روابط درون- شرکتی) یا بین شرکت ها (روابط بین- شرکتی) مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.

خرید