همکار فایل

فرایند ریسک پذیری جغرافیایی

ترجمه مقاله انگلیسی

GEOGRAPHY OF THE RISKS A PEDAGOGICAL PROPOSAL FOR THE
MUNICIPALITY OF YUMBO

فرایند ریسک پذیری جغرافیایی، طرح آموزشی برای شهر یامبو

تعداد صفحات ترجمه شده : 8صفحه (ورد)
تعداد صفحات لاتین :7صفحه  (pdf)
دانلود متن انگلیسی


چکیده
ریسک پذیری جغرافیایی، همانند رشته های علوم اجتماعی، در ارتباط با جنبه های دیگر، درک جمعی و فردی افراد از خطرات، ادغام تجزیه و تحلیل مشخصه های فرهنگی در مورد توسعه : مانند تاریخ، علوم، اقتصاد، سیاست، سازمان دادن شرکت ها که دارای پیچیدگی ها و کم و کاستی هایی می باشند، و جنبه های جداناپذیر در تحقیق و بکارگیری گروه های رسانه ای که باعث کاهش تاثیر فاجعه های ناگوار می گردد

خرید